เมนู

 
« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project (16/03/2561)

เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project (16/03/2561)

เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,

งานกราฟิก ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

16 มีนาคม 2561

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          งานเล็กหรืองานใหญ่ การบริหารและเลือกใช้คนให้ถูกกับงานถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหาร หัวหน้าทีมซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์ โดยจะต้องใช้ระยะที่น้อย แต่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของงานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น

        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงาน การวางแผน เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการสั่งงาน เทคนิคการมอบหมายงาน เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจนวิธีการติดตามและควบคุมผลงานจนนำไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และง่ายต่อการจัดการอย่างเป็นระบบด้วย Microsoft Project

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความสำคัญของผู้บริหาร รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมต่อหน้าที่
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการใช้ไอทีบริหารมาปรับใช้กับการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงกระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ที่อาจจะเกิดความผิดพลาดจากความซ้ำซ้อนที่สั่งการออกไปของผู้บริหาร หากขาดซึ่งการวางแผนงานที่ดี

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Session 1: หลักพื้นฐานและแนวทางการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีคุณภาพ

 1. เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการสั่งงาน มอบหมายงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 2. เรียนรู้หลุมพราง และอุปสรรคที่ทำให้การสั่งงาน มอบหมายงานเกิดความล้มเหลว
 3. เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำกระบวนการแนวคิดการวางแผน และการคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย
 4. เรียนรู้ขั้นตอนการมอบหมายงาน การประเมินสถานการณ์ การติดตามและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 2: แนวปฏิบัติการกำหนดเป้าหมาย เทคนิคการติดตามผ่านการใช้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)

 

 1. เรียนรู้วิธีการปรับใช้ MS-Project ในรูปแบบการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน ควรปรับแต่งอย่างไรก่อนการใช้งาน
 2. เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร
 3. เรียนรู้วิธีการมอบหมายงานผ่าน MS-Project และวิธีการแก้ไขปัญหาจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ข้อจำกัด
 4. เรียนรู้วิธีการติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบผลสำเร็จของงานหรือที่เกิดอุปสรรคจนทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย

Session 3: แนวปฏิบัติเทคนิคกาประเมินสถานการณ์ การตรวจสอบงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพของตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายผ่านการใช้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)

 1. เรียนรู้วิธีการติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของงาน ในกรณีที่งานนั้นมีค่าใช้จ่ายระหว่างการดำเนินการเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในงานนั้นเกินงบประมาณหรือไม่ และควรปรับแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของงาน

10.เรียนรู้วิธีการปรับแต่งประเภทของงานที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงขององค์กร

11.เรียนรู้วิธีการจำลองสถานการณ์ เพื่อตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลของงาน

12. เก็บตกปัญหาการประยุกต์ใช้งาน “เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project”

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 16 มีนาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม


ติดต่อสำรองที่นั่งสัมมนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2015 www.เทรนนิ่งเบย์.com All rights reserved.


 
  
view