เมนู

 
« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Tuning Advanced For Microsoft Excel (02/05/2561)

Tuning Advanced For Microsoft Excel (02/05/2561)

Tuning Advanced For Microsoft Excel

การปรับแต่งเครื่องมือระดับสูง…สำหรับการประยุกต์ใช้งานองค์กรธุรกิจ

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก

ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

3 พฤษภาคม 2561

09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

          หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้มีพื้นฐานความรู้การใช้ Microsoft Excel มาในระดับหนึ่งแล้ว รูปแบบการอบรมเน้นการสอนแบบ Workshop โดยนำตัวอย่างจริงจากปัญหาการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายงานขาย ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น พร้อมสอดแทรกทิปเทคนิคต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล เน้นการประยุกต์ใช้สูตร Excel ที่ชัดเจนตรงประเด็น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานตามรูปแบบที่องค์กรได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการแก้ไขปัญหาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์:

 

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจหรือสายงาน

     ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันระดับสูงได้ รวมถึงสามารถต่อยอดพัฒนา

     งานระดับสูงได้

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 

1.   รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

2.   เครื่องมือที่ใช้ประจำ

3.   การสร้างและตกแต่ง

4.   สูตรคำนวณเบื้องต้น และการใช้ฟังก์ชั่น

5.   การอ้างอิงตำแหน่งแบบ Absolute Reference, Mixed Reference, Relative Reference

6.   การใช้สูตร RANK, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, ROUND

7.   การใช้สูตร IF และการพัฒนาความเร็วในการใช้สูตร COUNT IF, VLOOKUP, AND, OR,
      MATCH, INDEX, CHOOSE

8.   ปรับแต่งสภาพแวดล้อมของ PivotTable ก่อนนำมาใช้งาน

9.   ซ่อนรายการ/ยกเลิกการซ่อนรายการ

10. จัดกลุ่มชุดข้อมูล/ยกเลิกการจัดกลุ่มชุดข้อมูล

11. แสดงผลรวมย่อย (Subtotal) ของชุดข้อมูล/ยกเลิกแสดงผลรวมย่อย (Subtotal) ของชุดข้อมูล

12. แสดงผลรวมสุดท้าย (Grand Totals) /ยกเลิกแสดงผลรวมสุดท้าย (Grand Totals)

13. เปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์/ย้ายชุดข้อมูลในคอลัมน์

14.  จัดเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

15.  จัด 7 อันดับผลตอบแทนของสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุด /ยกเลิกการจัด  7 อันดับ
       ผลตอบแทนของสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุด

16.  คำนวณข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์จากผลรวมทั้งหมด

17.  คำนวณข้อมูลแบบค่าสะสม

18.  จัดรูปแบบตัวเลข

19.  สร้างสูตรคำนวณสำหรับ PivotTable เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพ

20.  เทคนิคการจัดทำรายการ 3D PivotTable ด้วย MS-Excel

21.  เก็บตกปัญหาการใช้งาน “Microsoft Excel ขั้น Tuning Advanced” และแนะนำวิธีการ
       ประยุกต์ใช้กับสายงานทางด้านธุรกิจ

 

รับประกาศนียบัตร จาก “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 3 พฤษภาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1 สาขาสำนักงานใหญ่

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม


ติดต่อสำรองที่นั่งสัมมนา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-615-4689, 08-6336-2702

Email: trainingbaydhej@gmail.com, www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์


Copyright 2015 www.เทรนนิ่งเบย์.com All rights reserved.


 
  
view