iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ หลักสูตรการตลาดดิจิตอล 2018-19 (27/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348503 Thu, 24 May 2018 17:09:55 +0700 หลักสูตรอบรม Business Speaking and Writing (5/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348054 Thu, 24 May 2018 14:41:38 +0700 หลักสูตรอบรม Key Account Management: KAM เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (12/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348430 Mon, 21 May 2018 14:16:34 +0700 หลักสูตรอบรม เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (30/05/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348428 Mon, 21 May 2018 14:08:10 +0700 หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ ง่ายกว่าที่คิด (28/05/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348426 Mon, 21 May 2018 14:03:57 +0700 หลักสูตรอบรม ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า (12/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348086 Mon, 21 May 2018 13:55:01 +0700 หลักสุตรอบรมการประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต (12/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348087 Tue, 08 May 2018 11:49:31 +0700 หลักสูตรอบรม เลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องศาลแรงงาน (8/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348004 Sat, 05 May 2018 15:03:47 +0700 หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (7/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336964 Sat, 05 May 2018 14:55:06 +0700 หลักสูตรอบรม เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย (6/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42346501 Sat, 05 May 2018 14:24:04 +0700 หลักสูตรอบรม การบริหารความขัดแย้ง อย่างมีประสิทธิผล (5/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348055 Sat, 05 May 2018 14:06:07 +0700 หลักสูตรอบรม ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (1/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348053 Sat, 05 May 2018 13:22:00 +0700 หลักสูตรอบรม การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) (20/07/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348036 Fri, 04 May 2018 16:33:54 +0700 หลักสูตรอบรม Sales Supervisor & Area Manager (18/07/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348035 Fri, 04 May 2018 16:17:13 +0700 หลักสูตรอบรม การขายยุค 4.0 (Modification to keep up with Selling 4.0) (28/07/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348033 Fri, 04 May 2018 16:06:54 +0700 หลักสูตรอบรม 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ 7th Step for Success Selling (25/07/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348029 Fri, 04 May 2018 15:45:52 +0700 หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร? (19/07/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348005 Fri, 04 May 2018 14:48:42 +0700 หลักสูตรอบรม เทคนิคการระงับข้อพิพาท แรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร (26/07/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348006 Fri, 04 May 2018 14:45:22 +0700 หลักสูตรอบรม การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้ถูกกฎหมายภายใต้ MOU (15/06/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348002 Fri, 04 May 2018 14:36:16 +0700 หลักสูตรอบรม กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 อย่างไร? (20/08/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42348001 Fri, 04 May 2018 14:32:55 +0700 หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator (06/11/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336610 Thu, 03 May 2018 15:51:39 +0700 หลักสูตรอบรม Coaching Mentor (07/11/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336611 Thu, 03 May 2018 15:48:15 +0700 หลักสูตรอบรม Professional Telesales (07/11/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336612 Thu, 03 May 2018 15:16:29 +0700 หลักสูตรอบรม การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร (08/11/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336613 Thu, 03 May 2018 15:10:05 +0700 หลักสูตรอบรม Professional Selling Skills (03/12/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336615 Thu, 03 May 2018 14:54:37 +0700 หลักสูตรอบรม ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขาย สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (03/12/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336616 Thu, 03 May 2018 14:48:05 +0700 หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making (04/12/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336617 Thu, 03 May 2018 14:40:40 +0700 หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (04/12/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336619 Thu, 03 May 2018 14:19:02 +0700 หลักสูตรอบรม Business Speaking and Writing (06/12/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336620 Thu, 03 May 2018 14:12:57 +0700 หลักสูตรอบรม นักบริการรอบทิศทาง (06/12/2561) http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=3&art=42336621 Thu, 03 May 2018 14:07:02 +0700