หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขาย สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (3 ธ.ค. 61)
4,500.00 บาท
    หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขายหรับผู้จัดการฝ่ายขาย(Sales Planning)   วิทยากร: อาจารย์ส...
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (4 ธ.ค. 61)
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูลปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณ...
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (4 ธ.ค. 61)
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”   วิทยา...
หลักสูตร นักบริการ..รอบทิศทาง (6 ธ.ค. 61)
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
หลักสูตร นักบริการ..รอบทิศทาง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...
หลักสูตร Business Speaking and Writing (6 ธ.ค. 61)
4,800.00 บาท
หลักสูตร Business Speaking and Writing   วิทยากร: อาจารย์อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศ...
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (7 ธ.ค. 61)
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques)  วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจ...
ดูสินค้าทั้งหมด
หลักสูตร Competency - Based Interview (14 ม.ค. 61)
2,900.00 บาท
4,500.00 บาท
หลักสูตร Competency - Based Interview   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษ...
ดูสินค้าทั้งหมด

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด Trainingbay Co., Ltd. เป็นสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา รับจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ บริการรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตรสัมมนา Public Training, In-House Training, Mini MBA และ Consulting ทางสถาบันได้คัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ อาทิ หลักสูตรการขายและการตลาด (Sales and Marketing) เช่น หลักสูตรอบรม First Step Salesperson, หลักสูตรอบรม การสร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย, หลักสูตรอบรม พลิกสูตรสัมมนา พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย, หลักสูตรสัมมนา การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า, การบริหารงานขายให้ได้ผล Sales Executive, หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย, Professional Selling Skills, ลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ,  หลักสูตร การสร้างแผนการขายและการทำกิจกรรมทางการตลาด, หลักสูตรสัมมนา การตลาดยุค 4 จี (4G Marketing),หลักสูตรอบรมSocial Media Marketing Strategy (หลักสูตรอบรมกลยุทธ์ทางการตลาดสื่อสังคมออนไลน์), หลักสูตรการขายอย่างที่ปรึกษาหลักสูตรพนักงานขายหน้าร้าน, หลักสูตขาย Professional PC, หลักสูตรอบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales, Telemarketing Executive),  Professional Sales Coordinator Course (หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงานขายอย่างมืออาชีพ) Sales Support, Sales Administrator, พนักงานบริการประสานงาน, หลักสูตรการบริการ (Services) เช่น หลักสูตรสัมมนา นักบริการ 360 องศา (Service Excellent, Service Mind), หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Reception), หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (Professional Telephone Skills), หลักสูตร Professional Call Center, หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR), หลักสูตรอบรมการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint Management), หลักสูตรอบรมจิตวิทยาการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการบริการ, หลักสูตรอบรมบริการเหนือความคาดหวัง, หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ, หลักสูตรบริการ การรับโทรศัพท์และการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรบริการ ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า, หลักสูตรบริการ Effective Communication and Service Mind, หลักสูตรบริการ ศิลปะการสร้างความสัมพันธ์เพื่อครองใจลูกค้า, Service Marketing หลักสูตรบริการ การตลาดบริการ, หลักสูตรอบรม การแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ, หลักสูตรสัมมนา การบริหารคามสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management, หลักสูตรบริการ One Stop Service, หลักสูตรบริการ Service Beyond Expectation,  หลักสูตรอบรม Customer Focus (การมุ่งเน้นบริการลูกค้า), หลักสูตรสัมมนา เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้าเพื่อความสำเร็จด้านการขายและการตลาด (Customer Insight for Sales and Marketing Success, หลักสูตร บุคลิกภาพกับการเพิ่มมูลค่าการสร้างสรรค์งานบริการ, หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้บริหาร (Supervisor, Manager) เช่น เคล็ดลับการสั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ, หลักสูตรสัมมนา การบริหารและการจูงใจลูกน้อง, หลักสูตรทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (First Step Supervisor, First Step Manager), หลักสูตรอบรม Train the Trainer, Coaching Mentoring หลักสูตรการโค้ชงาน สอนงานลูกน้อง, Supervisor Skills Development, People Management หลักสูตรสุดยอดการบริการคนให้ได้เก่งและดี, หลักสูตรหัวหน้างาน Project Management, หลักสูตรอบรมผู้จัดการมืออาชีพ, เคล็ดลับการมอบหมายงาน, หลักสูตรอบรมจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง,หลักสูตรอบรมการสอนงานคือการสร้างคน Coaching Mentor, หลักสูตรอบรมหัวหน้างานหรือผู้จัดการมือใหม่ First Step Manager, หลักสูตรหัวหน้างาน Coaching Communication, หลักสูตรอบรม Modern Leadership for New Generation, หลักสูตร Supervisor Leadership, หลักสูตรอบรม ผู้นำและภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21, หลักสูตร Sales Supervisor and Area Manager (หัวน้างานขายมืออาชีพ), หลักสูตรพัฒนาหัวหน้า หัวหน้าที่เกก่งงานเก่งคนเก่งบริหาร, หลักสูตรอบรม ทักษะผู้บริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ, หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ, หลักสูตรการบริหารทีมขาย, หลักสูตรทัศนคติความคิดและทักษะเฉพาะทาง เช่น การเปลี่ยนแปลง Change Management, หลักสูตรทางด้านความคิด IQ EQ, หลักสูตรการสื่อสารประสานงานภายในและภายนอก (Effective Communication Skills), หลักสูตร คิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ (Systematic Thinking, Positive Thinking, Creative Thinking), หลักสูตรอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, หลักสูตรการบริหารเวลา Time Management, หลักสูตรอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ E-mail Writing, หลักสูตร การทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร Happy @ Workplace, หลักสูตรสัมมนา Can Do Attitude, หลักสูตการทำงานเป็นทีม Team Spirit, หลักสูตรอบรมเลขานุการมืออาชีพ Secretary, หลักสูตรธุรการ Admin, หลักสูตร Problem Solving and Decision Making การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง, หลักสูตรสัมมนาการทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาตนเองสู่คามสำเร็จ, หลักสูตรการบริหารจัดการอารมณ์และความเครียดในการำงาน, หลักสูตรบริหารคนเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในองค์กร, หลักสูตร Employee Engagement, หลักสูตรการบริหารคามขัดแย้ง Risk Management, หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Engagement, หลักสูตรการบริหารทางด้านการเงิน Finance for Non Finance, หลักสูตรอบรม การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ, หลักสูตรอบรมการวางแผนทางด้านจัดซื้อ, หลักสูตร อบรมการบริหารคลังสินค้า, หลักสูตร อบรมทรัพยากรบุคคล (HR), หลักสูตร HR for Non HR, หลักสูตร Job Description, First Aid หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น, หลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR, หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้ การเจรจาต่อรองหนี้แบบถูกกฎหมาย ฉบับใหม่, หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้, หลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการประกอบการลงทุนต่างชาติ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานกองทุนประกันสังคมผู้บริหารควรรู้, หลักสูตรการให้คำปรึกษาของิ IT Consultant, หลักสูตรอบรม Professional Helpdesk, หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เป็นต้น