หลักสูตร Key Account Management: KAM (การบริหารลูกค้ารายสำคัญ)
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Key Account Management: KAM
(การบริหารลูกค้ารายสำคัญ)

 

วิทยากร: อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
ปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนด้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส, บจก. น้ำนมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี, บจก. ปั้งง่วนหลี มีความชำนาญมากด้วยประสบการณ์ตรง

 

24 กันยายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ลูกค้าที่เป็นรายสำคัญและมีผลต่อธุรกิจ
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มทักษะการบริหารลูกค้ารายสำคัญในแต่ละกลุ่ม
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ให้สอดรับกับเนื้องาน


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1.  ธุรกิจกับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
2.  มุมมองขององค์กรในปัจจุบันที่มองเห็นลูกค้า
3.  มุมมองขององค์กรในอนาคตที่มองเห็นลูกค้า
4.  ใครคือลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ
5.  การบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ
6.  การแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ
7.  ธุรกิจของลูกค้าและธุรกิจขององค์กร
8.  วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ารายสำคัญในแต่ละกลุ่ม
9.  ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ
10. การวางแผนและแนวทางการต่อยอดธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ
11. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการดูแลบริหารลูกค้ารายสำคัญ
12. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
13. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
14. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
15. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
    การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
    เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
    ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
    Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
    Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
    Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ


“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 24 กันยายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม