หลักสูตร การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
*** เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การทำ Workshop***

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

26 กันยายน 2561
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการหลังการขายให้ตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง 

 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการหลังการขาย อย่างเป็นระบบ 
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1.  ความสำคัญของการบริการหลังการขาย ในมุมมองของลูกค้า และ ธุรกิจ

2.  ความต้องการ และ ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการหลังการขาย

3.  การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
     • กระบวนการทำงาน
     • ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
     • มาตรฐานการทำงาน 
     • เอกสารในการบริการหลังการขาย
     • การเตรียมตัวก่อนไปให้บริการลูกค้า

4.  การพัฒนาพนักงานบริการ
     • การอ่านและเข้าใจลูกค้า
     • การสร้างความยืดหยุ่นให้กับลูกค้า
     • ทักษะในการฟัง 
     • ทักษะการพูดอย่างมีศิลปะ
     • การควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยใจไปตามความต้องการของลูกค้า
     • การพัฒนาความรู้และความชำนาญ
     • การสร้างการยอมรับจากลูกค้า เพื่อสร้างความร่วมมือให้มากที่สุด 
     • ศิลปะการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเรียกร้องมากๆ 

5.  การพัฒนาทีม
     • การแบ่งงานระหว่างทีมงาน 
     • การประสานงาน ระหว่างทีมงาน กรณีที่แยกกันทำงาน
     • การบริหารความขัดแย้ง
     • การสอนงานให้แก่กัน
     • การสร้างขวัญและกำลังใจร่วมกัน
     • การระบายความเครียด

6.  เรียนรู้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให้บริการ (Posture)

7.  เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)

8.  สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”


อัตราหลักสูตร
(ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 26 กันยายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม