หลักสูตร เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก ยุค 4.0
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก ยุค 4.0

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

27 กันยายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก นักขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นนักขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการ ให้ทราบก่อน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใด ๆ ก็ตามของการขาย 

กระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอนและรวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ และพยากรณ์ทางด้านการขายตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เราจึงจำเป็นต้องศึกษาทางด้านการตลาดเชิงรุก เพื่อผสมผสานให้เกิดงานขายที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ และสนองความต้องการของลูกค้า แทนที่จะใช้กระบวนการทางด้านงานขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เราเสียโอกาสหรือไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การบริหารการขาย นั่นเอง ซึ่งเป็นการบริหารการตลาดการขายที่เหมาะสม จะช่วยให้มีศักยภาพ เห็นผลที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และที่สำคัญสามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมในด้านความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ เปลี่ยนจากการขายที่ยากให้เป็นการขายที่ง่ายในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

4.  เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ

5.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

6.  เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการทางการตลาด เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สัมฤทธิ์ผล

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop 

1.  ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

2.  ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

3.  ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

4.  เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5.  กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน

6.  การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาดเพื่อค้นหาศักยภาพของการขาย

7.  แนวคิด และทัศนคติที่ดี ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกันในการขาย

8.  งบประมาณ และการจัดสรรงบ สร้างความคล่องตัวในงานขาย

9.  ประเภทของลูกค้า ธรรมชาติหรือพฤติกรรมของลูกค้า

10. ทฤษฏี  “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อพิชิตใจลูกค้า และสร้าง Customer Value

11. เทคนิคการครองใจลูกค้า เพื่อประสิทธิผลในระยะยาว

12. สาม “ รู้ ”  พื้นฐานในการขายที่จำเป็นต้องรู้ในการเตรียมความพร้อมของพนักงานขาย 

13. การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า

14. จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง

15. การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

16. การปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และไม่ยากอย่างที่คิด ถึงแม้เป็นสินค้าที่มีราคาสูง

17. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในการขายจนถึงขั้นการปิดการขายและการซื้อซ้ำ

18.  การรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำในระยะยาว

19. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย

20. การจัดการกับลูกค้าในภาวการณ์เผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบาก

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 27 กันยายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม