หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานบริการ
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานบริการ 

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

17 กันยายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันงานขายเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานบริการจะประสบความสำเร็จในอาชีพงานบริการได้ทุกคน การเป็นนักบริการที่ดีควรที่จะ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พนักงานบริการทุกคนควรมี นอกจากนี้ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต่องานบริการ การสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในที่สุด กล่าวโดยย่อได้ว่า “คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
     หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานบริการ  ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีและเทคนิค การคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานบริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในงานบริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 คิดเป็น
1. สร้างสรรค์ “ความคิดในการบริการ”
2. การวางแผนในงานบริการที่มีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
4. กิจกรรม คิดเป็น เพื่อสร้างสรรค์งานบริการ


Module 2 พูดเป็น
5. วิธีการและเทคนิคการพูดเพื่อสรรค์สร้างคำพูดในงานบริการได้อย่างประทับใจ
6. ลักษณะการใช้คำพูดในการนำเสนอและตอบคำถาม รวมถึงข้อโต้แย้งของลูกค้า
7. การขจัดข้อร้องเรียนในงานบริการ
8. เทคนิคการพูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ และ เทคนิคการบริการ
9. กิจกรรม พูดเป็น .. พูดเพื่อเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้า


Module 3 ทำเป็น
10. เทคนิคอื่น ๆ ในงานบริการ
          • บุคลิกภาพในงานบริการ
          • ทัศนคติในงานบริการ
11. กิจกรรม การสรรสร้างคำพูดในงานบริการอย่างประทับใจ
12. กิจกรรม งานบริการ การตอบคำถาม และข้อโต้แย้ง
13. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 17 กันยายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม