หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า (อบรม 24 เม.ย. 62)

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
Sales Team Management to Stimulate Sales Target

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

24 เมษายน 2562
09.00 16.00 น.
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

หลักการและเหตุผล

          การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป็นการช่วงชิงโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ ทางด้านการขาย การเตรียมและจูงใจทีมงานกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ และเสริมทักษะด้านการบริหารทีมงานขายทั้งระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์
  1.    ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารทีมงานขายทั้งระบบ
  2.   ผู้เข้าอบรมมีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารทีมงานขายทั้งระบบได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝน
  3.    ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขายของทีมงานเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
  4.    รู้ถึงกระบวนการทางการตลาดประกอบเป็นภาพใหญ่ เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายในการบริหารทีมงานขาย ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1  : เจาะลึก...หัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย
   1.    บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย
   2.    ความหมายและความเข้าใจของการบริหารทีมงานขายทั้งระบบ
   3.    ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย
   4.   Workshop : Sales Team Management Problem

Module 2 : การวางแผนการขาย เพื่อเป้าหมายการขาย
   5.    เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุก
   6.    การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาด
   7.    เทคนิคการสร้าง Sales Objective และ Sales Planning
   8.   Workshop : Sales Objective -->Sales Planning

Module 3 : การเตรียมและจูงใจลูกน้อง เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
   9.    การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย
        (พนักงาน,มาตรฐาน,Campaign,Promotion,Product,คู่แข่ง เป็นต้น)
    10. การวิเคราะห์ความสามารถของทีมงาน
    11. การสร้างขวัญ และกำลังใจสนับสนุนทีมงาน
    12. เทคนิคการช่วยเหลือ และการแก้ปัญหาให้กับลูกน้อง
    13.    Workshop : Sales Discussion --> Sales Solution

Module 4 : การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
    14. เทคนิคการติดตาม และประเมินผลงานการขายของทีมงาน
    15. การวิเคราะห์ และการปรับเปลี่ยนการบริหารทีมงานขาย
         (การขายเข้าถึงระบบ AI ,Online Marketing,Product Page & Page Review)
    16.    Workshop : Sales Controlling --> Sales Evaluation
    17. สรุป ทบทวน และตอบคำถาม

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด” 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 24 เมษายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
    บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
    โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
    โทรสาร  02-615-4479

    เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
    อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
    เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม